Thứ 5, Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020
Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp có uy tín, năng lực lãnh đạo
Ngày cập nhật: 13/10/2020 02:57:00 | Lượt xem: 81 | |
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết cùng 5 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào lực lượng CAND cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ xung đột xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước.

 

 

 

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc đại hội.

 

Thực hiện mục tiêu quan trọng đó, Đại hội đã nhất trí thông qua các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành thảo luận tại đại hội.

 

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội.

 

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND.

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, của các tổ chức đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

 

Tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh mạng trong tình hình mới trên cơ sở tư duy mới và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; đổi mới chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn.

 

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy Công an Trung ương, phát biểu kết luận Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với những kết quả đạt được, có thể khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra 1 dấu mốc mới cho sự phát triển của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an. “Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, chúng ta còn nhiều khó khăn, thách thức.

 

Các đại biểu thảo luận tại đại hội.

 

Sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng CAND phụ thuộc vào sự phấn đấu, rèn luyện, vai trò lãnh đạo của từng tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng. Vậy, trong nhận thức và hành động, mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đề ra. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, ý thức phục vụ nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Bộ trưởng Tô Lâm quán triệt.

 

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương và cấp uỷ Công an địa phương cần chủ động tổ chức thiết thực thực hiện nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công an Trung ương và Nghị quyết Đảng bộ các địa phương.

 

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, để phục vụ thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định là tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng uỷ Công an Trung ương, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương và các đảng bộ Công an địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng đạo đức, tổ chức.

 

Tiếp tục đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, đảng, xây dựng các cơ sở đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Chăm lo giáo dục, rèn luyện bồi dưỡng đội ngũ đảng viên vững về mọi mặt. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu Công an các cấp có năng lực lãnh đạo, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

 

Tăng cường đoàn kết, dân chủ đi đôi với nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật. Kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng lãng phí, tiêu cực.

 

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt đại hội.

 

Bộ trưởng Tô Lâm kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc đại hội.

 

Thay mặt toàn thể các đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo Đại hội; cảm ơn các đồng chí đại biểu và các vị khách quý đến dự Đại hội; cảm ơn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã đến dự và đưa tin kịp thời về Đại hội; biểu dương các Tiểu ban của Đại hội, các đơn vị chức năng của Đảng ủy Công an Trung ương đã tích cực chuẩn bị các công việc, góp phần vào thành công của Đại hội.

 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội XIII của Đảng sẽ lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc tinh thần, khí thế và quyết tâm của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các quyết định của Đại hội, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

 

Theo cand.com.vn


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Tập huấn công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Kbang: Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, thị trấn năm 2020
Lực lượng Pháp chế Công an Gia Lai phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
7 nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở
Lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND
Những chiến sĩ Công an, điểm tựa vững vàng giúp người dân vùng lũ
Bế giảng Lớp tập huấn công tác quản lý, cung cấp thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Cổng/ Trang Thông tin điện tử trong Công an nhân dân khu vực phía Nam
Cán bộ, chiến sĩ Công an thân thiện, gần dân trong lũ lớn
Công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
Chuyện về những nữ chỉ huy ở cơ sở
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Rơ Châm Nên
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Lê Hoàng Lưu
Năm sinh:

Tội danh:
- Hủy hoại tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy
Trần Huy Cường
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lê Tố
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý làm hư hỏng tài sản
Võ Đình Long
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Đỗ Văn Chung
Năm sinh:

Tội danh:
- Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
TRẦN THỊ VY THẢO
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
NGUYỄN MINH LUÂN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
LƯU CÔNG VŨ
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý làm hư hỏng tài sản
NGUYỄN ANH TRUYẾT
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0002907262
Đang online: 68
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014