Chủ nhật , Ngày 9 Tháng 5 Năm 2021
Lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (18/4/1946 - 18/4/2021)
Ngày cập nhật: 16/04/2021 08:39:26 | Lượt xem: 130 | |
Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 121 về “tổ chức Việt Nam Công an vụ”, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Đến nay, ngày 18 tháng 4 hằng năm trở thành ngày Truyền thống của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân Việt Nam, trong đó, có lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (18/4/1946 - 18/4/2021), cùng với lực lượng Tham mưu Công an cả nước, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai đã làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo Công an các cấp trong bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, góp phần phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền về tay Nhân dân. Cùng với sự ra đời của lực lượng Công an trên cả nước, Ty Công an Gia Lai cũng được thành lập, lực lượng Tham mưu hình thành ban đầu với 03 đồng chí thuộc Văn phòng Ty và 04 đồng chí phụ trách công tác tham mưu tại Công an cấp huyện. Mặc dù mới thành lập, lực lượng còn mỏng, trang thiết bị phục vụ công tác thiếu thốn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, nhưng lực lượng Tham mưu đã khắc phục khó khăn, gian khổ, dựa vào dân, bám trụ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, vừa chủ động nắm, đánh giá tình hình, tham mưu giúp lãnh đạo Công an các cấp triển khai nhiều phương án chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng, các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, phá tề, trừ gian, bảo vệ buôn làng, ổn định an ninh, trật tự vùng căn cứ, vùng giải phóng. Tham mưu xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhiều đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước vào công tác tại tỉnh, chống địch càn quét, vừa chiến đấu, vừa dân vận, vừa chăm lo, duy trì, xây dựng và củng cố lực lượng ngày một lớn mạnh cả về chính trị, tổ chức, đáp ứng yêu cầu giai đoạn lịch sử đặt ra, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng.

Tháng 7/1952, thực hiện Nghị quyết của Liên Khu ủy V, Ty Công an Gia Lai sáp nhập vào Trung đoàn 120. Đến năm 1962, tổ chức Công an Gia Lai tái thành lập với tên gọi Ban An ninh Gia Lai. Lực lượng Tham mưu ra đời ngay sau đó. Ở cấp tỉnh có Văn phòng Ban An ninh, An ninh các huyện có một cán bộ kiêm nhiệm công tác tham mưu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), dù phải chiến đấu ở chiến trường hết sức ác liệt, xa sự chỉ đạo, chi viện của Trung ương, lực lượng Tham mưu Công an Gia Lai đã phát huy truyền thống tự lực, tự cường, kiên trì hoạt động trong vùng địch tạm chiếm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tham mưu giúp lãnh đạo An ninh các cấp tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình địch và đề xuất các phương án, đối sách bảo vệ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, bảo vệ cơ quan đầu não cách mạng,... Tham mưu tổ chức lực lượng diệt ác, phá kìm, hỗ trợ phong trào đấu tranh cách mạng trong lòng địch, hỗ trợ các chiến dịch quân sự, phối hợp bẻ gãy nhiều cuộc càn quét lớn của địch, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân..., góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), Ban An ninh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập, đổi tên thành Ty Công an Gia Lai - Kon Tum. Theo đó, Văn phòng Ban An ninh tỉnh đổi thành Phòng Nghiên cứu tổng hợp. Tại các phòng, ban nghiệp vụ Ty Công an và Công an các huyện, thị xã có ít nhất một cán bộ phụ trách công tác tham mưu. Đến năm 1981, thực hiện Nghị định 250/CP của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định số 46/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Ty Công an Gia Lai - Kon Tum đổi tên thành Công an tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Đồng thời, đổi tên Phòng Nghiên cứu tổng hợp thành Văn phòng Tổng hợp. Bên cạnh đó, thành lập thêm 02 đơn vị là Phòng Tham mưu An ninh thuộc Ban Chỉ huy An ninh và Phòng Tham mưu Cảnh sát thuộc Ban Chỉ huy Cảnh sát. Cùng với đó là các đồng chí làm nhiệm vụ công tác tham mưu tại các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện, thị xã.

Giai đoạn này, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp. Cùng với nhiệm vụ tham mưu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lực lượng Tham mưu đã góp phần quan trọng trong tham mưu, phục vụ lãnh đạo Công an các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng kịp thời phát hiện, đấu tranh xóa bỏ các tổ chức phản động; phối hợp đập tan âm mưu xâm lấn biên giới của Pôn Pốt - Iêng Xa Ri; tham mưu tổ chức hơn 300 trận truy quét bọn phản động FULRO, tiêu diệt, bức hàng và bóc gỡ hàng chục ngàn đối tượng ngoan cố, cơ sở ngầm, góp phần giải quyết cơ bản vấn đề FULRO ở Tây Nguyên. Mặt khác, đã tham mưu đẩy mạnh điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng, tạo được niềm tin và uy tín cho lực lượng Công an tỉnh Gia Lai.

Văn phòng Công an tỉnh (nay là phòng Tham mưu) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 năm 2012.

 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, để tạo được sức mạnh tổng hợp, chủ động đối phó với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của địch, ngay từ sau Đại hội VI của Đảng (năm 1986), dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Tham mưu toàn tỉnh chủ động xây dựng, tham mưu các cấp lãnh đạo triển khai thực hiện nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh mang tính chiến lược, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Năm 1991, tỉnh Gia Lai - Kon Tum chia tách thành tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Theo đó, Văn phòng Tổng hợp Công an tỉnh Gia Lai đổi tên thành Phòng Tham mưu tổng hợp. Đến năm 1992, thực hiện quyết định của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, Công an Gia Lai giải thể Ban Chỉ huy An ninh và Ban Chỉ huy Cảnh sát. Phòng Tham mưu An ninh và Tham mưu Cảnh sát được sáp nhập vào Phòng Tham mưu tổng hợp. Nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Phòng Tham mưu tổng hợp đổi tên thành Văn phòng Công an tỉnh. Đến ngày 16/7/2014, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đổi tên Văn phòng Công an tỉnh thành Phòng Tham mưu. Bên cạnh đó, tại các đơn vị, Công an địa phương hình thành bộ phận văn phòng, tổng hợp, thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ năm 1992 đến nay, lực lượng Tham mưu Công an toàn tỉnh đã tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, chủ động phục vụ lãnh đạo Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành hàng trăm chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và tổng kết chuyên đề thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội về an ninh, trật tự, góp phần huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Một trong những chiến công nổi bật của lực lượng Tham mưu trong giai đoạn này là đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ huy, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ gây rối, bạo loạn trong thời điểm tháng 02/2001, tháng 4/2004 và tháng 4/2008; đấu tranh truy bắt, bóc gỡ và tấn công chính trị bọn phản động FULRO, xóa bỏ hầu hết các khung chính quyền ngầm của chúng, bắt hết các đối tượng cầm đầu “tà đạo Hà mòn”, góp phần làm thất bại âm mưu, ý đồ tổ chức tuyên truyền, gây rối, biểu tình, bạo loạn trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết ổn định hàng nghìn vụ, việc phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc thiểu số,... Thường xuyên tham mưu triển khai hiệu quả chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tụ điểm phức tạp về tội phạm, ma túy...

Trải qua thực tiễn công tác và chiến đấu, lực lượng Tham mưu đã từng bước tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tham mưu, phục vụ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự, duy trì lực lượng ứng phó sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động tham mưu đề xuất nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ảnh: Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai vinh dự đón nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an năm 2019.

 

Bên cạnh đó, lực lượng Tham mưu Công an các cấp đã tham mưu, đề xuất nâng cao chất lượng công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ và tổng kết lịch sử trong Công an tỉnh. Đã làm tốt chức năng thường trực trong công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế, thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân. Xây dựng, khai thác có hiệu quả hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy, truyền hình trực tuyến, hệ thống kiểm soát an ninh công cộng,... Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp lực lượng Quân đội, Biên phòng nhằm kịp thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh công tác tham mưu công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Công an tỉnh.

 

Với những kết quả, công lao to lớn trong công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật của Công an tỉnh, chỉ tính riêng từ năm 1998 đến nay, lực lượng Tham mưu Công an Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, hạng 2; 03 lần được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen. Liên tục từ năm 2000 đến nay, lực lượng Tham mưu đều đạt danh hiệu thi đua Quyết thắng; trong các năm từ 2000 đến 2008 và liên tục từ năm 2011 đến nay đều được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, riêng năm 2017 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Tham mưu được trao tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huân chương chiến sĩ vẻ vang các hạng Nhất, Nhì, Ba và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen.

Văn Phong


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Siêu thị nông nghiệp Sài Gòn
Hội phụ nữ cơ sở Công an huyện Đức Cơ tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021- 2026
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong “chiến dịch” cấp căn cước công dân
Công an tỉnh đạt giải Nhì môn quần vợt tại Hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2021
Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe Mô tô hạng A2, khóa 1 năm 2021
Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Tập huấn cho lực lượng tự quản về an ninh trật tự
Học viện Chính trị Công an nhân dân trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế tại Công an tỉnh Gia Lai
Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng CBCS trong tình hình hiện nay
Tổ chức giao hữu bóng chuyền kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát cơ động
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
LƯƠNG VĂN TUẤN
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
LƯU ĐÌNH SÁU
Năm sinh:

Tội danh:
- Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
NGUYỄN NGỌC HIỂN
Năm sinh:

Tội danh:
- Đánh bạc
NGUYỄN THỊ QUYẾN
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phạm Thị Oanh
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VÕ NGUYỄN ĐÌNH THUẬN
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
NGUYỄN THỊ THANH TÂM
Năm sinh:

Tội danh:
- Chứa mại dâm
LÊ NGỌC MỸ
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
KPĂH THƯC
Năm sinh:

Tội danh:
- Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
NGUYỄN VĂN LẮM
Năm sinh:

Tội danh:
- Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0003671306
Đang online: 90
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014