Thứ 3, Ngày 17 Tháng 5 Năm 2022
Sáng ngời tư tưởng lấy dân làm gốc
Ngày cập nhật: 14/07/2021 08:58:14 | Lượt xem: 1226 | |
Ngày 6/7/2021, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới với chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính Đảng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, sâu sắc, khẳng định tư tưởng, lấy dân làm gốc, nhân dân là mục tiêu, đối tượng hướng tới, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chiều dài lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bằng cơ sở lý luận, thực tiễn, dẫn chứng, đúc rút từ bài học kinh nghiệm sâu sắc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, bài phát biểu của Tổng Bí thư súc tích và sâu sắc, truyền cảm hứng, góp phần quan trọng làm sáng rõ chủ đề hội nghị “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của các chính đảng”. Với tinh thần quốc tế, cởi mở, những chia sẻ, phát biểu của Tổng Bí thư được hội nghị ghi nhận và đánh giá cao.

 

Đúng với chủ đề hội nghị, Tổng Bí thư khẳng định nhân dân là mục tiêu, đối tượng hướng tới của chính Đảng. Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã được Tổ chức UNESCO vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam: “Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là tối thượng”, “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, Tổng Bí thư khẳng định, đối với các chính đảng và tổ chức chính trị hoạt động trong thực tiễn thì “nhân dân là nền tảng chính trị - xã hội, là cội nguồn sức mạnh; đồng thời là mục tiêu, đối tượng hướng tới của các chủ trương, chính sách của mỗi quốc gia và các chính đảng chân chính”.

 

Kế thừa và phát huy các giá trị tinh thần truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin, ngay từ Chánh cương văn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời cũng thường xuyên căn dặn người đảng viên phải luôn thấm nhuần quan điểm “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều là của dân”. Nhận thức sâu sắc và đánh giá đúng đắn vai trò, vị trí, sức mạnh của nhân dân, tư tưởng “lấy dân làm gốc”, dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân là quan điểm chủ đạo, xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng. Mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt tư tưởng “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN”. Cũng từ căn cốt sâu xa đó, sau này, nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”. (1)

 

Phát biểu của Tổng Bí thư củng cố, làm sáng rõ hơn mục tiêu của cách mạng vô sản nói chung và về CNXH và con đường đi lên CNXH mà Việt Nam hướng đến. Chính đảng, nhất là đảng lãnh đạo, cầm quyền phải lấy lợi ích của nhân dân làm gốc. Mưu cầu hạnh phúc là nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mọi người dân. Đó là khát vọng về một xã hội tốt đẹp mà ở đó con người ai cũng được phát triển toàn diện; được sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong hòa bình, mọi người bình đẳng với nhau, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Bên cạnh những mong ước chung đó, người dân tại mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều có những mối quan tâm chính đáng riêng, như chấm dứt chiến tranh, xung đột, giải quyết bất bình đẳng xã hội, nghèo đói, bệnh dịch v.v... Đây cũng là những giá trị tiến bộ của nhân loại được khẳng định trong các công ước, điều ước quốc tế đề cập, ra sức bảo vệ, đấu tranh, thúc đẩy trên toàn thế giới.

 

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, tư tưởng lấy dân làm gốc là mục tiêu cao đẹp, đó cũng chính là bản chất của chế độ xã hội, là những giá trị đích thực, là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi - Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Bài phát biểu tiếp tục khẳng định tư tưởng sâu sắc trong bài viết “Về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư vừa qua: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”. Từ đó, mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng đến lợi ích của nhân dân, luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào sức mạnh vô địch của nhân dân; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; khơi dậy và phát huy sự đổi mới, sáng tạo, tham gia của toàn xã hội; phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

 

Tổng Bí thư khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, chính đảng phát huy vai trò của mình trong việc hướng nhưng nhân dân các nước cũng đang đứng trước thách thức gay gắt của căng thẳng, chiến tranh vẫn tiếp diễn, các nguy cơ tụt hậu về kinh tế, bất ổn xã hội và những mối đe dọa an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống. Các cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, bất ổn chính trị - xã hội, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hoạt động khủng bố, đại dịch COVID-19 đang diễn ra đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu và cuộc sống của con người.

 

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống của các quốc gia và cũng là chủ thể quan trọng trong quan hệ quốc tế, các chính đảng, tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò của mình, đồng hành cùng với chính phủ các nước để đem lại hạnh phúc cho nhân dân, tham gia tích cực vào quá trình ứng phó với những thách thức toàn cầu, từ đó thực hiện khát vọng hạnh phúc của toàn nhân loại. Qua bài phát biểu, cộng đồng quốc tế hiểu rõ đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

 

Thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cộng sản trên thế giới. Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới; văn hóa phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, thuộc nhóm nước đạt chỉ số cao về phát triển con người của Liên hợp quốc (HDI), nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển; trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

 

Trong hơn một năm qua, Việt Nam nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19, coi sức khỏe và an toàn sinh mạng của người dân là trên hết, trước hết; chủ động, tích cực phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Với ý chí và quyết tâm của dân tộc là phát triển đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Những thành tựu trong suốt quá trình lịch sử cách mạng và công cuộc đổi mới là nguồn cổ vũ, động viên, lan tỏa, truyền cảm hứng đối với phong trào giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

 

Bài phát biểu của Tổng Bí thư khẳng định, bác bỏ tư tưởng hoài nghi, dao động, xét lại và những quan điểm sai trái, thù địch về phong trào cộng sản quốc tế, về CNXH, mục tiêu, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà các thế lực thù địch, phần tử chống cộng, cơ hội chính trị đang ra sức chống phá.

 

Đánh giá và đưa tin về toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới, Hãng Thông tấn lớn Sputnik của Nga lại đặt tít đề cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: “Việt Nam đã chứng minh sức mạnh vô địch của nhân dân”. Tờ báo dành sự trân trọng và đánh giá phát biểu của Tổng Bí thư “gây ấn tượng mạnh khi tái khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng lấy dân làm gốc”.

 

Bài phát biểu của Tổng Bí thư góp phần nhận thức sáng rõ, sâu sắc hơn về  chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính Đảng”, tạo sự cởi mở, hợp tác, cùng thảo luận, đóng góp quan trọng sự thành công của Hội nghị, qua đó tiếp tục khẳng định CNXH và con đường đi lên CNXH mà Đảng nhân dân ta đi tới. Những quan điểm, gọi mở, chia sẻ trong bài phát biểu quan trọng này được hội nghị ghi nhận, đánh giá cao, lan tỏa nguồn cảm hứng thành công của cách mạng Việt Nam trong phong trào cách mạng vô sản từ tư tưởng “Lấy dân làm gốc”, tô thắm truyền thống quốc tế trong sáng, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đoàn kết, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các chính đảng trên toàn thế giới.

 

*********************

 

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2019, tr. 116-117..

Lê Thế Cương (Học viện Chính trị CAND)


Nguồn: cand.com.vn


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
"Đại thụ" làng Roh
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao 2 căn nhà cho hộ nghèo tại TP. Pleiku
Ông Đỗ Ngọc Thạch: Lấy lợi ích của dân làm đầu
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường trên hành trình lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân
Tích cực tham mưu triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Công an Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”
Hiểu thêm về lựa chọn lịch sử của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh
Tình cảm của Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng Việt Nam
Thấm nhuần bài học xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
PHẠM THỊ KIM THOA
Năm sinh:

Tội danh:
- Đái bạc
NGUYỄN NHUNG NHỚ
Năm sinh:

Tội danh:
- Tàng trữ trái phép chất ma túy
BÙI THỊ HƯƠNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Trrọm cắp tài sản
NGUYỄN THÀNH TÂM
Năm sinh:

Tội danh:
- Đánh bạc
LÊ ĐÌNH ĐỒNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm các quy đình về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
NGUYỄN NGỌC LAN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
NGUYỄN NGỌC TUẤN
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
NGUYỄN TUẤN HẢO
Năm sinh:

Tội danh:
- Tàng trữ trái phép chất độc
TRẦN HỮU THUẬN
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
DƯƠNG QUỐC CƯỜNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0005321502
Đang online: 36
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014