Thứ 5, Ngày 6 Tháng 10 Năm 2022
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng góp phần bảo vệ tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ trong Công an tỉnh
Ngày cập nhật: 13/01/2022 04:27:33 | Lượt xem: 514 | |
Qua thực tiễn, Đảng ta kết luận: “Công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát tốt mới có thể đánh giá đúng, lựa chọn đúng và đặc biệt là kịp thời ngăn ngừa những sai phạm ngay từ khi có dấu hiệu vi phạm; đó cũng là phương thức quan trọng để bảo vệ cán bộ, bảo đảm Đảng và Nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu”( )

Năm 2021, căn cứ các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy  Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT cấp ủy cấp huyện, Đảng ủy, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, các cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở trong Công an tỉnh đã ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kế hoạch nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên; kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót đã được cấp ủy, UBKT cấp ủy cấp trên chỉ ra trong các thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo quy trình, quy định của Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm. 

Kết quả trên cho thấy, các cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở trong Công an tỉnh đã     nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nói riêng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo quy định, quy trình, hướng dẫn của Đảng; công tác quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn; việc sinh hoạt Đảng tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất, sức chiến đấu của tập thể, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các hành vi tiêu cực của một bộ phận đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của một số cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở vẫn còn nặng hình thức; chưa chủ động trong công tác nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên nên việc xác định nội dung, đối tượng kiểm tra còn dàn trải, chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm, những nơi dễ phát sinh sai phạm; còn có biểu hiện nể nang, chưa quyết liệt trong xử lý đảng viên có lời nói, hành vi lệch lạc, chưa đảm bảo quy định của Đảng, của Ngành… 

Năm 2022, toàn Công an tỉnh đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số đơn vị, công an địa phương chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với quản lý cán bộ, đảng viên… Để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an tỉnh nhằm bảo vệ tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ trước âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch và sự tác động từ các vấn đề tiêu cực xã hội, các cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở cần tập trung vào các vấn đề như sau:

Một là, thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp trong công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh đối với các tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng Công an tỉnh nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Đảng, của ngành, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ liên quan đến công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với việc xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh, coi đó là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Công an tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong Công an tỉnh “vừa hồng, vừa chuyên”; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Gia Lai. Công tác kiểm tra, giám sát cần phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.  

Ba là, tiếp tục đổi mới quy trình, thủ tục công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng Công an tỉnh trên cơ sở giữ vững nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác và trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát bảo đảm tính chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, được tiến hành thường xuyên, toàn diện, thận trọng và chặt chẽ, mang tính giáo dục cao, lấy phòng ngừa, xây là chính và đúng quy định của Đảng; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra của ngành, sự giám sát của các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ trong Công an tỉnh. Coi trọng công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, kịp thời ngăn chặn vi phạm để không xảy ra trầm trọng hơn.  

Bốn là, xây dựng lực lượng kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an tỉnh có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, có năng lực, trình độ chuyên môn, đặc biệt là chuyên môn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề xuất quyết định kiểm tra sát, đúng và trúng. Chủ động quy hoạch ủy viên UBKT các cấp cho mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng để bảo đảm tính kế thừa và phát triển; tiếp tục quan tâm đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách trong Công an tỉnh; quan tâm, làm tốt các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách, kiêm nhiệm, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho lực lượng kiểm tra Đảng các cấp trong Công an tỉnh.

Năm là, nâng cao hơn nữa chất lượng sơ kết, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Công an tỉnh theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; phân tích rõ những bất cập, khó khăn, hạn chế, yếu kém, những bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian tới. Đặc biệt, thông qua tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để phát huy và nhân rộng trong toàn Công an tỉnh./.

Hanh Nguyên


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ
Trung tá Ksor H 'Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Phòng Cảnh sát cơ động
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”
Mang Yang: Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân
Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ
Phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp xã: Người dân được hưởng lợi
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, vì bình yên cuộc sống của Nhân dân
Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng
Công an huyện Mang Yang: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền các mặt trong công tác Công an
Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không Pleiku
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
NGUYỄN KHẮC HY
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
TRẦN THÀNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
HOÀNG MINH NGUYÊN
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
LƯƠNG THÀNH TRUNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
LƯƠNG KHÁNH TOÀN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
ĐINH XUÂN THÀNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
Nguyễn Phước Lưu
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Kpă Chang
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Phạm Văn Nam
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0007386379
Đang online: 134
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014