Thứ 4, Ngày 27 Tháng 9 Năm 2023
“Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày cập nhật: 31/12/2022 04:25:35 | Lượt xem: 502 | |
(TG) - Sáng ngày 29/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định lựa chọn và xây dựng chuyên đề để triển khai nghiên cứu, học tập trong toàn tỉnh với chủ đề: “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề năm 2023 được xây dựng trên tinh thần gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường VPTU. (Ảnh: Ngọc Hân)
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường VPTU. (Ảnh: Ngọc Hân)

Đây là chuyên đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong rằng, thông qua việc nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị về văn hóa, con người. Đồng thời, xác định rõ hơn những quan điểm, chủ trương, giải pháp xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người An Giang, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đồng chí nhấn mạnh “Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng” và lưu ý 3 vấn đề:

Vấn đề thứ nhất, đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm; phát huy vai trò nêu gương, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc nội dung chuyên đề năm 2023 để nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo và vận dụng có hiệu quả nội dung chuyên đề trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Vấn đề thứ hai, ngay sau Hội nghị, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU, ngày 28/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023 để tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của từng cán bộ, đảng viên, từng ngành, từng cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Và xem đây là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động để Chuyên đề 2023 lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Gắn việc tổ chức thực hiện chuyên đề với đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo chuyển biến một cách tích cực và thực chất trong xây dựng văn hoá, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường BTGTU. (Ảnh: Ngọc Hân)
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường BTGTU. (Ảnh: Ngọc Hân)

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, bệnh thành tích; thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, hợp lý; đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò giám sát của đông đảo quần chúng nhân dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vấn đề thứ ba, trong quá trình nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023, cần quan tâm quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong xác định những nội dung đột phá nhằm tạo ra những chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Cụ thể, như: Nâng cao văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng; Đề cao văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, để việc nêu gương trở thành hành động tự giác “Văn hóa nêu gương”; Xây dựng văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tôn trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc, khuynh hướng vi phạm văn hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Xây dựng gia đình, xã, phường, thị trấn, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu dân cư đời sống văn hóa lành mạnh.    

Kết lời, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đề nghị việc nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện Chuyên đề 2023 cần phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai những nội dung cơ bản của chuyên đề (Ảnh: Ngọc Hân)
Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai những nội dung cơ bản của chuyên đề (Ảnh: Ngọc Hân)

Nội dung Chuyên đề gồm hai phần:

Phần thứ nhất "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, gồm nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới".

Phần thứ hai: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người An Giang hiện nay, gồm nội dung thực trạng xây dựng văn hóa, con người An Giang và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người An Giang hiện nay".

Nguyễn Ngọc Hân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

(Theo BTG Trung ương)


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Học và làm theo lời dạy của Bác, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
Học Bác từ phong cách, lối sống thường ngày
Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm học tập, thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chư Pưh học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thấm nhuần và quyết tâm học tập, thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy
Công an Gia Lai gắn học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1948-2023)
Quán triệt sâu sắc bài học tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
SIU CHEO
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NGUYỄN VĂN NAM
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NINH DUY HÙNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Mua bán người
TRƯƠNG THANH BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN TƯ BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN VĂN BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
DƯƠNG ANH SỸ
Năm sinh:

Tội danh:
- Đánh bạc
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
HOÀNG VĂN HẢI
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0011510161
Đang online: 239
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014