Thứ 4, Ngày 4 Tháng 10 Năm 2023
Nhân rộng cách làm sáng tạo, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh
Ngày cập nhật: 29/08/2023 10:50:20 | Lượt xem: 59 | |
Chiều 28/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Hội nghị.

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2023), chào mừng Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, 78 gương điển hình tiên tiến ngành VHTTDL.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Hội nghị.

Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, ý chí, quyết tâm phát triển đất nước -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị.

Trong thư, Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VHTTDL những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí khẳng định: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng ta vui mừng nhận thấy, ngành Văn hoá nước ta đã có nhiều cố gắng, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm; nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đạt được một số kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, từ sau thành công của Hội nghị văn hoá toàn quốc, ngành Văn hoá đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam năm 1943; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 – 2035,... góp phần tạo nguồn sinh lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng, chấn hưng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Công tác xây dựng môi trường văn hoá gắn với xây dựng con người đã đi đúng hướng, lấy cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể, văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng, góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, giá trị "chân - thiện - mỹ" của con người, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, cuộc sống của mỗi gia đình hạnh phúc hơn.

Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hoá toàn quốc năm 2023 là một cơ hội tốt để các nhà quản lý, những người làm công tác văn hoá, thực hành văn hoá trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau trân quý, nhân rộng những cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, ý chí, quyết tâm phát triển đất nước -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.​​​​​

“Văn hoá là một phạm trù rất rộng, có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau với nhiều cách tiếp cận khác nhau, rất phong phú, đa dạng. Nhưng dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp thì khi đã nói đến văn hoá là nói đến những gì là tinh hoa, tinh tuý nhất, được kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất; rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ. Nhiệm vụ chấn hưng văn hoá, xây dựng con người Việt Nam là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, rất cần sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa; quyết tâm, quyết tâm cao hơn nữa của toàn ngành Văn hoá. Chúng ta không chủ quan, tự mãn, quá vui mừng, say sưa trước những kết quả bước đầu và cũng không hề nhụt chí, nản lòng trước những khó khăn, thách thức đang còn phải đối mặt”, Tổng Bí thư viết.

Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ tin tưởng những người làm công tác văn hoá nói chung, những gương điển hình tiên tiến được tuyên dương nói riêng cần luôn luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" để phát huy vai trò tiên phong, giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, ý chí và quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, ý chí, quyết tâm phát triển đất nước -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tuyên dương các gương điển hình.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm công tác văn hóa trên toàn quốc, chúc mừng 78 điển hình tiên tiến tiêu biểu, ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành VHTTDL những năm qua.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đề cương về văn hóa Việt Nam là nền tảng tư tưởng lý luận để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đại chúng, khoa học, cách mạng và hội nhập quốc tế. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định nhiệm vụ phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển, soi đường cho quốc dân đi.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, ngành VHTTDL cần chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ. Đó là quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc để xây dựng những kế hoạch, chương trình, dự án và nhiệm vụ cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, có bước đi rõ ràng, đúng người, đúng việc, đúng với phương hướng của Đảng. Tiếp tục đổi mới cách thức tiếp cận, tư duy quản lý văn hóa, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trên tinh thần chủ động, tích cực, kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế chính sách phát triển văn hóa phù hợp với bối cảnh, tình hình của quốc tế và Việt Nam. Tăng cường huy động, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội để phát triển toàn diện văn hóa, để văn hóa, con người thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc. Hoàn thiện chương trình, mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh với trọng tâm bảo tồn, phát huy và nhân lên giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

Tạo điều kiện thuận lợi, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để tạo ra những tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật có giá trị cao, phản ánh đầy đủ, sinh động, hấp dẫn những nét đẹp truyền thống, bản sắc của dân tộc và thực tiễn quá trình đổi mới đất nước. Bảo tồn bền vững, phát huy hiệu quả di sản văn hóa dân tộc, gắn kết và là động lực phát triển kinh tế, xã hội, VHTTDL, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát triển mạnh mẽ hơn nữa thể thao quần chúng để vừa nâng cao sức khỏe toàn dân, vừa làm tiền đề phát triển thể thao thành tích cao. Tuyển chọn bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm các tài năng thể thao. Đẩy mạnh hợp tác công tư trong các lĩnh vực, trong đó có thể thao đỉnh cao. Thúc đẩy mạnh mẽ hơn, phục hồi, phát triển du lịch bền vững, hiệu quả với nhiều sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, tạo giá trị khác biệt, cạnh tranh lành mạnh, phát huy tiền năng, thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam. 

Tại Hội nghị, các đại biểu có dịp xem phim phóng sự về phong trào thi đua của ngành VHTTDL, giao lưu với nhiều điển hình tiên tiến. Ban tổ chức đã tôn vinh 78 tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo vào cống hiến cho ngành VHTTDL thời gian qua.

Theo cand.com.vn

 


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
TP.Pleiku xây dựng thế trận toàn dân trong công tác PCCC
Đức Cơ ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”
Ra mắt Mô hình “Thùng tiết kiệm vì người nghèo”
Ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại xã Ia Hlốp
Phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tuyến biên giới
Công an huyện Ia Pa nhân rộng Mô hình “Con nuôi Công an” tại xã Kim Tân
Trở về với đức tin – Kỳ cuối: Giữ bình yên buôn, làng
Trở về với đức tin – Kỳ 2: Đứng lên sau lầm lỡ
Trở về với đức tin – Kỳ 1: Hệ thống chính trị cùng vào cuộc
Ra mắt Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện, người sử dụng ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
SIU CHEO
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NGUYỄN VĂN NAM
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NINH DUY HÙNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Mua bán người
TRƯƠNG THANH BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN TƯ BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN VĂN BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
DƯƠNG ANH SỸ
Năm sinh:

Tội danh:
- Đánh bạc
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
HOÀNG VĂN HẢI
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0011651056
Đang online: 218
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014